< ПУЕТ::сектор фізичного виховання

сектор фізичного виховання

Науково-дослідна робота

          

Наукова робота викладачів за 2021-2022 навчальний рік

Тези у виданнях на території України, які включено до міжнародних наукометричних баз:

 1. Рекреація як культурне явище / І.А.Васецкий, Н.М. Ахтирська, Н.О. Симоненко // «Механізми розвитку науково-технічного потенціалу»: тези доп. І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 11-12 листопада 2021 р. – Дніпро, 2020.с. – 81-83.
 2. Педагогіка вільного часу / Н.О. Симоненко, І.А.Васецкий, Н.М. Ахтирська, В.А. Крафт // Modern research in world science: тези доп. І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-19 квітня 2022 р. – Львів, 2022.с.  734-741.

          

Наукова робота викладачів за 2020-2021 навчальний рік

Статті у виданнях на території України, які
включено до інших міжнародних наукометричних баз

 1. Ахтирська Н.М.,  Симоненко Н.О. Інтерактивна компетентність в системі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури / М.О. Шехавцов, Н.М. Ахтирська, Н.О. Симоненко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - № 5 (336) - 2020. - С. 61-68.
 2. Симоненко Н.О. Гендерна проблематика у фізичному вихованні. Історико-філософський аналіз / О.Ю. Марченко, Л. Цикало, М. Бричук, Н.О. Симоненко // Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6 (30), - 2020. -  С. 22-31.
 3. Васецький І.А. Особливості мотивації до занять фізичною культурою і спортом хлопців та дівчат середнього шкільного віку / О.Ю. Марченко, Л.С. Цикало, І.А. Васецький //Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - № 5К (134) 21 - 2021. - С. 25-29.

Тези у виданнях на території України, які
включено до міжнародних наукометричних баз:

 1. Васецький І.А., Новицька Н.А. Взаимоотношения тренера с игроками для достижения положительного результата в волейболе / И.А.Васецкий, Н.А. Новицкая // Сучасний рух науки: тези доп. XІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2020 р. – Дніпро, 2020.Т.1. – 112-113.
 2. Ахтирська Н.М.,  Симоненко Н.О. Естетичний розвиток і спорт / Н.М. Ахтирська, Н.О. Симоненко // Сучасний рух науки: тези доп. XІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2020 р. – Дніпро, 2020.Т.1. – 24-26.

          

Наукова робота викладачів за 2019-2020 навчальний рік

Тези у виданнях на території України, які
не включено до міжнародних наукометричних баз:

 1. Новицька Н.А., Ахтирська Н.М., Крафт В.А. Здоровий спосіб життя один із чинників формування духовних цінностей  / Н.А. Новицька, Н.М. Ахтирська, В.А. Крафт// Наукове видання «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу»: тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-річчю від дня заснування факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 20-21 листопада 2019 р. – Полтава, 2019. – с. 116-117.
 2. Крафт В.А., Новицька Н.А. Доступність на неперевність самостійних занять з фізичного виховання впродовж життєдіяльності студентської молоді / В.А. Крафт, Н.А. Новицька // Наука і молодь в ХХІ сторіччі: тези доп. V Міжнародної молодіжної  науково-практичної інтернет- конференції, 05 грудня 2019 р.  – Полтава, 2019. – с. 378-380.
 3. Васецький І.А. Технологія формування іміджу успішного тренера з баскетболу / І.А. Васецький  //  «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи»:  збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної  конференції з міжнародною участю, 14 листопада 2019 р. - Полтава, 2019. – с. 134.
 4. Симоненко Н.О., Васецький І.А. Нові підходи у фізичному вихованні зі студентами з послабленим здоров’ям в умовах переходу до нових методів у навчальному процесі / Н.О. Симоненко, І.А. Васецький // Наукове видання «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу»: тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-річчю від дня заснування факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 20-21 листопада 2019 р. – Полтава, 2019. – с. 115-116.
 5. Васецький І.А. Индивидуальное мастерство в волейболе: чтобы мяч не коснулся пола  / І.А. Васецький // Наука і молодь в ХХІ сторіччі: тези доп. V Міжнародної молодіжної  науково-практичної інтернет- конференції, 05 грудня 2019 р.  – Полтава, 2019. – с. 372-374.
 6. Ахтирська Н.М.,  Симоненко Н.О. Психолого-педагогічні умови виховання волі студентів на заняттях із фізичного виховання / Н.М. Ахтирська,  Н.О. Симоненко // Наука і молодь в ХХІ сторіччі: тези доп. V Міжнародної молодіжної  науково-практичної інтернет- конференції, 05 грудня 2019 р.  – Полтава, 2019. – с. 369-372.

Тези у виданнях на території України, які
включено до міжнародних наукометричних баз:

 1. Ахтирська Н.М.,  Симоненко Н.О. Основи рухового режиму, загальної і професіонально-прикладної психофізичної підготовки спеціаліста на етапі становлення професійної майстерності / Н.М. Ахтирська, Н.О. Симоненко // Сучасний рух науки: тези доп. VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.1. – с. 61-64.
 2. Ахтирська Н.М.,  Симоненко Н.О. Особливості  самостійних занять студентів з послабленим здоров’ям/ Н.М. Ахтирська, Н.О. Симоненко // Сучасний рух науки: тези доп. X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р. – Дніпро, 2020.Т.1. – 63-67

          

Наукова робота викладачів за 2018-2019 навчальний рік

      Статті у зарубіжних виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз SciVerse Scopus та Web of Science Core Collection

 1. Новицька Н.А. Іванов І.В. Вплив процесу фізичного виховання на фізичний розвиток, функціональний стан студенток 1-4 курсів спеціалізації фітнес /І.В. Іванов, Н.А. Новицька, Л.А. Рубан // INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL Web of Scholar: науковий журнал, 2018. – №12 (30). – С. 48-52.

Статті у виданнях на території України, які
включено до інших міжнародних наукометричних баз

 1. Новицкая Н.А. Проблемы организации физического воспитания в высших учебных заведениях на современном этапе его реформирования / Н.А. Новицкая //  Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова: науковий журнал, 2019. – №1 (107). – С.51-56.
 2. Новицька Н.А. Вдосконалення організації занять з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів з урахуванням їх інтересів та індивідуального фізичного розвитку на етапі реформування / Н.А. Новицька //  Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць /Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка, 2018. – Вип. 22. – С. 147-153.
 3. Новицька Н.А. Дослідження показників фізичної підготовленості студенток вищого навчального закладу, які займаються в секції черлідингу/ Н.А. Новицька, І.В. Іванов //  Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова: науковий журнал, 2019. – №2 (108). – С.128-131. 
 4. Новицька Н.А. Рівень фізичного здоров’я та рівень фізичної активності студенток 1-2 курсу вищого навчального закладу / Н.А. Новицька, І.В. Іванов //  Науковий вісник «Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського», 2019. – №1 (126). – С. 29-36.
 5. Цокало І.Є. Критерії та показники підготовленості майбутніх учителів до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи у загальноосвітніх закладах / І.Є. Цокало, Н.О. Симоненко, Н.М. Ахтирська Н.М. // Збірник наукових праць «Психолого-педагогічні проблеми сільської (сучасної) школи», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2019. – № (). – С. -. (видається)
 6. Симоненко Н.О. Критерії та показники підготовленості майбутніх учителів до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи у загальноосвітніх закладах / І.Є. Цокало, Н.О. Симоненко, Н.М. Ахтирська Н.М. // Збірник наукових праць «Психолого-педагогічні проблеми сільської (сучасної) школи», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2019. – № (). – С. -. (видається)
 7. Ахтирська Н.М. Критерії та показники підготовленості майбутніх учителів до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи у загальноосвітніх закладах / І.Є. Цокало, Н.О. Симоненко, Н.М. Ахтирська Н.М. // Збірник наукових праць «Психолого-педагогічні проблеми сільської (сучасної) школи», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2019. – № (). – С. -. (видається)

Тези у виданнях на території України, які
не включено до міжнародних наукометричних баз:

 1. Васецький І.А. Технологія формування іміджу успішного тренера з баскетболу / І.А. Васецький //  «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії та перспективи»: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної  конференції з міжнародною участю  (м. Полтава, 7 листопада 2018 р.), збірник наукових праць «Гуманітарний вісник ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка» (випуск № 2, 2018).- с. 214-215.
 2. Васецький І.А. Основні функції та роль викладача-тренера під час роботи з юними волейболістами / І.А. Васецький // Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця : матеріали XLІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 14–15 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2019. – с. 273-277.
 3. Новицька Н.А. Специфічні особливості процесу формування фізичної культури студентів вищих навчальних закладів / Н.А. Новицька // Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця : матеріали XLІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 14–15 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2019. – с. 268-270.
 4. Ахтирська Н.М. Формування особистості у процесі занять спортом/  Н.М. Ахтирська // Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця : матеріали XLІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 14–15 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2019. – с. 270-273.
 5. Кожуріна І.Є. Стимулювання фізичної активності та підвищення рівня фізичної підготованості студентів – майбутніх фахівців/ І.Є. Кожуріна // Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця : матеріали XLІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 14–15 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2019. – с. 279-281.
 6. Крафт В.А. Доступність та неперервність самостійних занять з фізичного виховання впродовж життєдіяльності студентської молоді/В.А. Крафт// Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця : матеріали XLІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 14–15 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2019. – с. 277-279.
 7. Симоненко Н.О. Впровадження самостійної оздоровчої роботи студентів з послабленим здоров’ям/ Н.О. Симоненко // Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця : матеріали XLІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 14–15 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2019. – с. 281-283.

Тези у виданнях на території України, які
включено до міжнародних наукометричних баз:

 1. Новицька Н.А. Особенности организации физического воспитания студентов «ПУЕТ» на основе учета их индивидуального восприятия значимости данного предмета в  системе обучения в вузе / Н.А. Новицька // Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – с. 788-791.

          

 Робота над кандидатськими дисертаціями на кафедрі фізичного вихованні:

1. Кожуріна І.Є старший викладач кафедри фізичного виховання захистила дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх учителів до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах» в 2018 році.

2. Новицька Н.А. старший викладач кафедри фізичного виховання працює над дисертацією на тему:      «Методика розвитку індивідуальної рухової активності у студентів в системі фізичного виховання вищих навчальних закладів»

          

Участь викладачів кафедри фізичного виховання у науково практичних конференціях

Зав. кафедрою Новицька Н.А.

 1. ХХХІV Міжнародна науково – методична конференція: Індивідуалізація навчального процесу на шляху Європейської інтеграції вищої освіти України. - Полтава, ПУСКУ, 26 - 27 березня 2009 р. Використання індивідуального підходу на заняттях з фізичного виховання в умовах переходу на навчання за кредитно-модульною системою.
 2. ХХХV Міжнародна науково – методична конференція: Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту [SO 900]: 2008: досвід впровадження та напрямки вдосконалення. – Полтава, ПУСКУ, 25 - 26 березня 2010 р. Підвищення якості практичних занять з фізичного виховання шляхом впровадження новітніх фітнес-програм у навчальний процес з метою підвищення рівня фізичної підготовленості студентів.
 3. Міжнародна науково-методична конференція ПУЕТ „Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення”, «Підвищення якості практичних занять з фізичного виховання шляхом впровадження новітніх фітнес – програм у навчальний процес з метою підвищення рівня фізичної підготовленості студентів»
 4. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрями розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» ДДІФКС, « Динаміка показників фізичного здоров’я жінок молодого та середнього віку під впливом вправ бодіфітнесу» 2010 р.
 5. Міжнародна, науково - практична конференція ДДІФКіС «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації», 2012 р. «Впровадження в навчальний процес спеціально – організованої рухової активності з урахуванням інтересів студентів»
 6. Науково-методична конференція «Новітні інноваційні освітні технології «Проблеми, розвиток та досвід впровадження» ПУЕТ, 2012р. «Впровадження принципів спеціально організованої рухової активності в системі оздоровлення студентів»
 7. Міжнародна конференція «Фізична культура, спорт і здоров’я»,Харківська державна академія фізичної культури, 2013 р. «Розвиток індивідуальної рухової активності студентів в системі фізичного виховання»
 8. ХХХVІІІ міжнародна науково-методична конференція, 2013 р. «Сучасні методичні підходи для самостійної роботи студентів, які займаються фітнесом»
 9. ХХХІХ Міжнародна науково-методична конференція 23 – 24 січня 2014 року м. Полтава  «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників». Доповідь: «Сучасні методи формування інтересу студентів до активних занять фізичною культурою».
 10. ІХ Міжнародна науково-методична конференція 6 березня 2015 року м. Харків «Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств». Доповідь: «Дослідження сучасної методики спеціально організованої рухової активності з урахуванням інтересу студентів та впровадження її в навчальний процес».

Ст. викладач Симоненко Н.О.

 1. ХХХV Міжнародна науково – методична конференція: Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту [SO 900]: 2008: досвід впровадження та напрямки вдосконалення. – Полтава, ПУСКУ, 25 - 26 березня 2010 р. Впровадження у навчальний процес занять з корегуючої гімнастики у спеціальні медичні відділення як напрямок профілактики захворювання опорно-рухового апарату студентів.
 2. Міжнародна науково-методична конференція ПУЕТ „Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення «Впровадження у навчальний процес занять з корегуючої гімнастики у спеціальні медичні відділення як напрямок профілактики захворювань опорно-рухового апарату студентів», 2010 р.
 3. Науково-методична конференція «Компетентнісний підхід до формування системи цінностей випускників вищого навчального закладу» ПУЕТ, березень 2011 р., «Спрямування процесів фізичного виховання на підвищення рівня фізичної підготовленості студентів – майбутніх фахівців»
 4. Науково-методична конференція «Новітні інноваційні освітні технології «Проблеми, розвиток та досвід впровадження» ПУЕТ, 2012 р.  «Досвід впровадження самостійної оздоровчої роботи студентів з ослабленим здоров’ям»
 5. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
  «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації»
 6. ХІІІ Міжнародна конференція «Фізична культура, спорт і здоров’я», Харківська державна академія фізичної культури«Впровадження інноваційних технологій при самостійній формі фізичної підготовки студентів ВНЗ»
 7. ХХХVІІ міжнародна науково-методична  конференція , 2013 р.  «Особливості методичних підходів до самостійних занять студентів спеціальних медичних відділень з корегуючої гімнастики»
 8. XXXІХ Міжнародна науково-методична конференція 23-24 січня  2014 року. „Якість вищої освіти: чинники формування конкурентноспроможності випускників”. Доповідь: „Каланетика. Форми, методи підходу в практичній підготовці студентів ”.
 9. ІХ Міжнародна науково-методична конференція 6 березня 2015 року м. Харків «Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств». Доповідь: «Дослідження сучасної методики спеціально організованої рухової активності з урахуванням інтересу студентів та впровадження її в навчальний процес».
 10. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція  грудень 2016 року м. Полтава Полтавський Національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи». Теза: «Особливості методичних підходів до самостійних занять студентів спеціальних медичних відділень з корегуючою гімнастики.»

Ст.  викладач Ахтирська Н.М.

 1. Міжнародна науково – методична конференція: Індивідуалізація навчального процесу на шляху Європейської інтеграції вищої освіти України. - Полтава, ПУСКУ, 26 - 27 березня 2009 р. Вплив індивідуально – консультативних занять на формування потреби у фізичному вдосконаленні студентів вищих навчальних закладів.
 2. ХХХV Міжнародна науково – методична конференція: Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту [SO 900]: 2008: досвід впровадження та напрямки вдосконалення. – Полтава, ПУСКУ, 25 - 26 березня 2010 р. Впровадження у навчальний процес з фізичного виховання занять з фітболу для студентів спеціальних медичних відділень як один з напрямків вдосконалення та розвитку фізичних якостей.
 3. Міжнародна науково-методична конференція ПУЕТ „Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення «Впровадження у навчальний процес з фізичного виховання занять з футболу для студентів спеціальних медичних відділень, як один з напрямків вдосконалення та розвитку фізичних якостей», 2010 р.
 4. Науково-методична конференція «Компитентнісний підхід до формування системи цінностей випускників вищого навчального закладу» ПУЕТ, березень 2011 р., «Роль фізичної підготовки студентів у професійній діяльності в сучасних умовах»
 5. Науково-методична конференція «Новітні інноваційні освітні технології «Проблеми, розвиток та досвід впровадження» ПУЕТ, 2012 р.  «Досвід впровадження в навчальний процес занять з корегуючої гімнастики, фітболу, елементів пілатесу зі студентами спеціального медичного відділення»
 6. ХХХVІІІ міжнародна науково-методична конференція, 2013 р. «Особливості самостійних занять студентів з послабленим здоров’ям»
 7. XXXІХ Міжнародна науково-методична конференція 23-24 січня  2014 року. „Якість вищої освіти: чинники формування конкурентноспроможності випускників”. Доповідь: „Здоровий спосіб життя – один з чинників формування духовних цінностей ”. Полтава, ПУЕТ

Ст.  викладач Васецький І.А.

 1. ХХХІV Міжнародна науково – методична конференція: Індивідуалізація навчального процесу на шляху Європейської інтеграції вищої освіти України. - Полтава, ПУСКУ, 26 - 27 березня 2009 р. Використання індивідуального підходу на заняттях з фізичного виховання в умовах переходу на навчання за кредитно-модульною системою.
 2.  ХХХV Міжнародна науково – методична конференція: Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту [SO 900]: 2008: досвід впровадження та напрямки вдосконалення. – Полтава, ПУСКУ, 25 - 26 березня 2010 р. Особливості підготовки жіночих команд з волейболу в умовах удосконалення навчально-тренувального процесу в ігрових видах спорту
 3. Міжнародна науково-методична конференція ПУЕТ „Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення «Особливості підготовки жіночих команд з волейболу в умовах удосконалення навчально-тренувального процесу в ігрових видах спорту», 2010 р.
 4. Науково-методична конференція «Компитентнісний підхід до формування системи цінностей випускників вищого навчального закладу» ПУЕТ, березень 2011 р., « Компетентнісний підхід до себе»
 5. Науково-методична конференція «Новітні інноваційні освітні технології «Проблеми, розвиток та досвід впровадження» ПУЕТ, 2012 р.   «Впровадження принципів спеціально організованої рухової активності в системі оздоровлення студентів»
 6. ХХХVІІІ міжнародна науково-методична конференція , 2013 р. «Особливості самостійного тренування баскетболістів»
 7. XXXІХ Міжнародна науково-методична конференція 23-24 січня  2014 року. „Якість вищої освіти: чинники формування конкурентноспроможності випускників”. Доповідь: „Особливості тренерсько-викладацької діяльності під час змагань у волейболі ”. Полтава, ПУЕТ
 8. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція  грудень 2016 року м. Полтава Полтавський Національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи». Теза: «Покращення технічної підготовки під час індивідуальних навантажень у баскетболі.»

Ст.  викладач Кожуріна І.Є.

 1. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрями розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» ДДІФКС, «Динаміка розвитку спортивно-масової роботи серед студентів ВНЗ», 2010 р.
 2. ХV Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», ОДАБА, 2010 р., «Шляхи підвищення фізичної активності студентів»
 3. Міжнародна наукова конференція «Фізичне виховання різних груп населення: стан, проблеми та перспективи», м. Дніпропетровськ 2011 р., « Педагогічні умови індивідуальної спрямованості фізкультурно-оздоровчої роботи зі студентами гуманітарних вузів»
 4. Науково-методична конференція «Компитентнісний підхід до формування системи цінностей випускників вищого навчального закладу» ПУЕТ, березень 2011 р.,  «Спрямування процесів фізичного виховання на підвищення рівня фізичної підготовленості студентів – майбутніх фахівців»
 5. Міжнародна, науково - практична конференція ДДІФКіС «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації», 2012 р.«Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студентів І-ІІ курсів»
 6. Науково-методична конференція «Новітні інноваційні освітні технології «Проблеми, розвиток та досвід впровадження» ПУЕТ, 2012 р.  «Стимулювання фізичної активності студентів в сучасних умовах навчання у ВНЗ»
 7. Міжнародна конференція «Фізична культура, спорт і здоров’я», Харківська державна академія фізичної культури «Методи педагогічного підходу для вдосконалення фізичного розвитку студентів ВНЗ»

Ст.  викладач Крафт В.А.

 1. Міжнародна науково – методична конференція: Індивідуалізація навчального процесу на шляху Європейської інтеграції вищої освіти України. - Полтава, ПУСКУ, 26 - 27 березня 2009 р. Особливості використання індивідуального підходу у тренувальному процесі в групах спортивної спеціалізації з футболу.
 2. Науково-методична конференція «Компитентнісний підхід до формування системи цінностей випускників вищого навчального закладу» ПУЕТ, березень 2011 р., « Психологічний вплив викладача у навчальній діяльності на формування світогляду та системи цінностей  випускників вищого навчального закладу»
 3. Науково-методична конференція «Новітні інноваційні освітні технології «Проблеми, розвиток та досвід впровадження» ПУЕТ, 2012 р. «Роль навчальної діяльності викладача на рівень підготовки студентів в умовах впровадження новітніх технологій»
 4. IX Международная научно-методическая конференция на базе Национальной академии Национальной гвардии Украины (НАНГУ) г. Харьков 5-6 марта 2015 года. (natsa@ukr.net)  Доклади:
  а). Индивидуализация тренировочного процесса в группах спортивной специализации по футболу на пути Євроинтеграции высшего образования Украины.
  б). К проблеме подготовки студенческой волейбольной команды.
  в). Особливості методики загальної і професійно-прикладної фізичної підготовки при відхиленнях у стані здоров`я.
  г). Вплив спортивної спеціалізації на розвиток фізичних якостей студентів ПУЕТ.